Наказ ГТУЮ "Про затвердження Порядку організації та проведення стажування працівників юридичних служб"

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
ГОЛОВНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ
У ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ

НАКАЗ
17.02.2016                         м. Запоріжжя                          № 24/07

Про затвердження Порядку організації та проведення стажування працівників юридичних служб

Зареєстровано в Головному територіальному управлінні юстиції
у Запорізькій області 23 лютого 2016 року за № 1/1725

 

Відповідно до Загального положення про юридичну службу міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, державного підприємства, установи, організації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2008 року № 1040, Положення про Головні територіальні управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 23 червня 2011 року № 1707/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 червня 2011 року за № 759/19497, з метою підвищення кваліфікації працівників юридичних служб територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій, державних підприємств, установ, організацій та державних господарських об’єднань,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок організації та проведення стажування в Головному територіальному управлінні юстиції у Запорізькій області, районних, міськрайонних, міських управліннях юстиції Запорізької області працівників юридичних служб територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій, державних підприємств, установ, організацій та державних господарських об’єднань, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Головного управління юстиції у Запорізькій області від 02 червня 2010 року № 715/03/5 «Про затвердження Порядку організації та проведення стажування працівників юридичних служб», зареєстрований в Головному управлінні юстиції у Запорізькій області 02 червня 2010 року за № 18/1419.

3. Наказ набирає чинності через 10 днів після державної реєстрації, але не раніше дня його офіційного опублікування.

Начальник управління                                                      А.А. Данов

ЗАТВЕРДЖУЮ

Наказ Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області
«17» лютого 2016 року № 24/07

Зареєстровано в Головному територіальному управлінні юстиції
у Запорізькій області 23 лютого 2016 року за № 1/1725

Порядок організації та проведення стажування в Головному територіальному управлінні юстиції у Запорізькій області, районних, міськрайонних, міських управліннях юстиції Запорізької області працівників юридичних служб територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій, державних підприємств, установ, організацій та державних господарських об’єднань

І. Загальні положення

1.1. Порядок організації та проведення стажування в Головному територіальному управлінні юстиції у Запорізькій області, районних, міськрайонних, міських управліннях юстиції Запорізької області працівників юридичних служб територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій, державних підприємств, установ, організацій та державних господарських об’єднань розроблено відповідно до Загального положення про юридичну службу міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, державного підприємства, установи, організації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2008 року № 1040, Положення про Головні територіальні управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 23 червня 2011 року № 1707/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 червня 2011 року за № 759/19497.

1.2. Стажування є однією із форм підвищення кваліфікації працівників юридичних служб територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій, державних підприємств, установ, організацій та державних господарських об’єднань (далі – юридична служба), що передбачає набуття практичного досвіду, підвищення їх професійного рівня і ділових якостей та застосовується з метою отримання додаткових знань і набуття певного досвіду щодо організації правової роботи.

1.3. Основним завданням стажування є безперервне фахове вдосконалення та підвищення кваліфікації працівників юридичних служб, активізація та вдосконалення правової роботи, набуття практичного досвіду, підвищення професійного рівня і ділових якостей працівників юридичних служб та вжиття органами юстиції відповідних заходів для підвищення їх кваліфікації.

1.4. Стажування здійснюється Головним територіальним управлінням юстиції у Запорізькій області, районними, міськрайонними, міськими управліннями юстиції Запорізької області (далі – управління юстиції), які, відповідно до покладених на них завдань і функціональних обов’язків, напрацьовують найраціональніші, найефективніші принципи та методи діяльності юридичної служби, що використовуються з метою впорядкування і підвищення ефективності організації правової роботи.

II. Порядок здійснення стажування

2.1. Працівники управлінь юстиції на яких покладено обов’язки з методичного керівництва правовою роботою та організації підвищення кваліфікації працівників юридичних служб забезпечують формування графіку стажування працівників юридичних служб.  Графіки розробляються на кожне півріччя, затверджуються керівником управління юстиції та доводяться до відома керівників відповідних територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій, державних підприємств, установ, організацій та державних господарських об’єднань.

2.2. Відбір кандидата на стажування проводиться:
у разі надходження до управлінь юстиції відповідних письмових звернень територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій, державних підприємств, установ, організацій та державних господарських об’єднань;
з ініціативи управлінь юстиції (за наслідками узагальнення інформації про структуру та чисельність юридичних служб; за результатами перевірок стану правової роботи).

2.3. Зарахування на стажування, терміни проходження стажування та призначення керівника стажування оформляються наказом управління юстиції. Підставою для видання наказу є лист з основного місця роботи працівника юридичної служби  та його письмова заява.
Керівництво стажуванням забезпечують працівники управлінь юстиції, на яких покладено обов’язки з методичного керівництва правовою роботою та організації підвищення кваліфікації працівників юридичних служб.

2.4. Керівник стажування зобов’язаний:
надавати працівнику юридичної служби необхідну допомогу у виконанні індивідуального плану стажування, набутті ним практичних навичок, додаткових знань і певного досвіду щодо організації правової роботи;
контролювати фактичне виконання індивідуального плану стажування;
оформлювати документальні матеріали за результатами стажування.

2.5. Стажування працівника юридичної служби проводиться з відривом від основної роботи відповідно до чинного законодавства України.

2.6. Зміст стажування визначається індивідуальним планом, який розробляється керівником стажування з урахуванням специфіки діяльності відповідного територіального органу міністерств, іншого центрального органу виконавчої влади, місцевої державної адміністрації, державного підприємства, установи, організації, державного господарського об’єднання у двох примірниках та затверджується керівником управління юстиції.

2.7. Один примірник індивідуального плану стажування надається працівнику юридичної служби в перший день стажування для його виконання. Другий примірник залишається в управлінні юстиції.

2.8. Працівник юридичної служби має право отримувати необхідну інформацію для виконання індивідуального плану стажування.
    
2.9. Управління юстиції зобов’язані забезпечити працівника юридичної служби, на час проходження стажування, сучасними засобами оргтехніки, телефонним зв’язком, необхідними законодавчими та іншими нормативно-правовими актами, довідковими матеріалами з правових питань.
Працівник юридичної служби може брати участь у семінарах, нарадах, перевірках стану правової роботи в територіальних органах міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністраціях, на державних підприємствах, в установах, організаціях, державних господарських об’єднаннях, що проводяться управлінням юстиції.
Під час проходження стажування працівник юридичної служби повинен додержуватися правил внутрішнього трудового розпорядку управління юстиції, виконувати індивідуальний план стажування.

III. Оформлення результатів стажування

3.1. Задля перевірки рівня набутих знань щодо організації правової роботи на основі узагальнення теорії та практики стосовно встановлених законодавством вимог, яким повинна відповідати діяльність територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій, державних підприємств, установ, організацій та державних господарських об’єднань, по закінченню стажування, працівник юридичної служби проходить співбесіду, за результатами якої керівником стажування складається висновок про проходження стажування. Висновок про проходження стажування складається у двох примірниках та підписується керівником стажування. Один примірник висновку про проходження стажування надається працівнику юридичної служби, другий примірник залишається в управлінні юстиції.

3.2. Керівник стажування за результатами співбесіди та на підставі висновку оформлює довідку, яка подається на підпис керівнику управління юстиції.
Довідка видається для подання особою, яка проходила стажування, за основним місцем роботи.

Начальник відділу реєстрації нормативно –
правових актів правової роботи та правової освіти
Головного територіального управління
юстиції у Запорізькій області                                    М.Е. Кришталь