Профілактика професійних захворювань

Профілактика професійних захворювань

Людське життя та здоров’я – це саме найцінніше в світі. Майже третину свого життя людина витрачає на працю. Працюючи, на організм людини впливають різноманітні виробничі фактори, як пил, шум, вібрація, електромагнітні випромінювання  та інші. Відповідно до законодавства за створення безпечних, сприятливих та здорових умов праці відповідає роботодавець. Однак не завжди він виконує вимоги законодавства з різних причин, чим порушує права робітників на безпечну, здорову працю.

 Хто ж на сьогодні здійснює нагляд за тим, що права не було порушено. Це Державна Служба України з питань праці, одна із функцій якої реалізація державної політики з питань гігієни праці. В Запорізькій області ці повноваження виконує Головне управління Держпраці у  Запорізької області, одним із основних пріоритетних завдань якого є організація профілактики професійних захворювань на виробництві. 

Підвищення рівня безпеки праці можливо досягти шляхом проведення профілактичних заходів, розроблення та впровадження у діюче виробництво інноваційних технологій, нових видів засобів індивідуального та колективного захисту; відновлення та модернізації медичних служб на виробництві, підвищення рівня культури безпеки праці шляхом пропагування безпеки праці та способів запобігання виникненню ризиків виробничого травматизму та професійних захворювань, формування відповідального ставлення працівників до особистої безпеки.

Професійна захворюваність, виникає внаслідок впливу на організм людини несприятливих факторів виробничого середовища, а також самого трудового процесу. 

До професійних хвороб належать насамперед хвороби, що виникають внаслідок безпосередньої дії на людей виробничих шкідливих факторів, а також ті, що за певних виробничих умов розвиваються значно частіше, ніж звичайно. 

Найпоширенішими професійними чинниками, є:

– хімічні речовини, що широко використовуються для захисту рослин від шкідників та захворювань;

– вібрація та шум, пил рослинного й тваринного походження;

– перенапруження окремих органів і систем, що виникає у відповідь на тривале навантаження на одні і ті самі нервово-м’язові групи;

– біологічні чинники (мікроорганізми) – збудники заразних хвороб.

У разі тривалої дії на організм високих концентрацій пилу можуть розвинутися хвороби легенів і дихальних шляхів; під впливом високих рівнів вібрації, виникає вібраційна хвороба, внаслідок дії шуму – захворювання органів слуху – неврит, хімічних речовин – отруєння.

Розрізняють гострі і хронічні професійні захворювання та отруєння. 

У виникненні професійного захворювання  відіграють наступні фактори:

-кількість (доза) шкідливих речовин, які потрапляють в організм або рівень вібрації, шуму тощо;

-тривалість дії їх на працюючих ; 

-умови праці й побуту, які можуть зменшити вплив шкідливостей на здоров’я, наявність засобів індивідуального захисту;

-індивідуальна чутливість сприймання людьми тих чи інших виробничих чинників.

Негативні зміни в організмі відбуваються тільки в тому випадку, якщо вплив несприятливого виробничого чинника перевищує безпечний для здоров’я працюючого рівень.

Для шкідливих хімічних речовин встановлено гранично допустимі концентрації у повітрі робочої зони і в атмосферному повітрі, у воді, продуктах харчування, грунті.

Дотримання законодавства,  гранично допустимих концентрацій хімічних речовин у повітрі робочої зони та рівнів шуму і вібрації, інших шкідливих для здоров’я чинників – дають змогу запобігти виникненню професійних захворювань серед працівників усіх галузей.

Бажаємо  роботодавцеві – всіляко сприяти і створювати на підприємстві здорову робочу атмосферу та всі умови для професійного росту працівників.

Якщо немає свідомого розуміння кожним працюючим того, що ціна неякісного виконання своїх професійних обов’язків є надзвичайно високою (травми, захворювання та навіть смерть), створення безпечних умов праці не вирішить проблему  професійних захворювань.

Треба завжди пам’ятати, що дотримання законодавства у сфері охорони, гігієни праці та промислової безпеки стане запорукою збереження найціннішого в світі – людського життя. Головне управління Держпраці буде робити все можливе, для досягнення цією мети.

Бажаємо, щоб праця кожного завжди була безпечною, приносила задоволення та забезпечувала достатній рівень життя!

Заст. начальника відділу з 
  питань гігієни праці  
ГУ Держпраці
С.П. Марковська