«Реалізація державної політики у сфері гігієни праці територіальними органами Державної служби України з питань праці».

Згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України №88-р від 11.02.2016р  стало можливим здійснення функцій і повноважень з реалізації державної політики у сфері гігієни праці Державною службою України з питань праці. Територіальним органом, уповноваженим на виконання цього завдання, є Головне управління Держпраці в Запорізькій області.  Що ж таке гігієна праці та які саме функції та повноваження у цій сфері покладаються на територіальні органи Державної служби України з питань праці?

 

Гігієна праці, насамперед, це розділ профілактичної медицини, який вивчає вплив на організм людини трудової діяльності і чинників виробничого середовища з метою наукового обґрунтування гігієнічних нормативів і засобів профілактики професійних захворювань та інших несприятливих наслідків впливу трудового процесу та умов праці на робітників.

Повномасштабна  мета гігієни праці вперше була визначена у 1950 році спільним комітетом Міжнародної організації праці (МОП) та Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ):

«Ціллю гігієни праці є сприяння і підтримка найвищого рівня фізичного, психічного і соціального благополуччя робітників в усіх видах трудової діяльності; запобігання відтоку робочої сили з причин захворювання через умови праці; захист робітників у своїй професійній діяльності від ризиків, пов’язаних з несприятливими для здоров’я чинниками; розстановка й обслуговування робітників у виробничому середовищі, адаптованому до фізичних та психічних можливостей робітника».

Для Міжнародної організації праці гігієна праці – це діяльність, спрямована на запобігання виробничому травматизму (нещасним випадкам) та професійним захворюванням, а також на покращення умов праці та виробничої екології.

Всесвітня організація охорони здоров’я під  терміном «гігієна праці» розуміє виробничу безпеку. Термін «гігієна» трактується як профілактика захворювань, а «безпека» визначається як попередження травматизму та нещасних випадків.

За визначенням ДСТУ 2293-93, гігієна праці – це комплекс заходів і засобів щодо збереження здоров’я працівників, профілактики несприятливого впливу виробничого середовища і трудового процесу.

Виробнича санітарія – це система організаційних, гігієнічних, санітарно-технічних та інших практичних заходів та засобів, яка спрямована на запобігання виробничий небезпеці, обумовленій шкідливими чинниками. 

Таким чином, головне завдання гігієни праці і виробничої санітарії полягає в попередженні нещасних випадків і професійних захворювань, усуненні впливу небезпечних і шкідливих чинників, створенні таких санітарно-гігієнічних умов, які сприяють підвищенню продуктивності праці, збереженню і зміцненню здоров’я робітників.

Головне управління Держпраці у Запорізькій області як територіальний орган Держпраці відповідно до покладених на нього завдань здійснює державний нагляд (контроль) у сфері гігієни праці, а саме нагляд (контроль) за: факторами виробничого середовища та виробничих операцій, наявність та виконання яких можуть шкодити здоров’ю працівників; виконанням заходів щодо запобігання виникненню професійних захворювань; дотриманням вимог санітарних норм та правил; своєчасним здійсненням профілактичних заходів, спрямованих на попередження шкідливої дії факторів виробничого середовища і трудового процесу, збереження здоров’я працівників; наявністю обов’язкових медичних оглядів працівників. А також здійснює дозиметричний контроль робочих місць та доз опромінення працівників.

У разі виявлення порушень у сфері законодавства про гігієну праці до порушників відповідно до повноважень, наданих територіальним органам Держпраці, у передбачених законодавством випадках застосовуються заходи адміністративного впливу, а також застосовуються запобіжні заходи щодо припинення порушення законодавства у цій сфері.

Таким чином, надання повноважень Службі дозволить на новому рівні здійснювати якісний нагляд (контроль) за дотриманням гарантованих Конституцією та іншими законами України прав на належні, безпечні і здорові умови праці.

Головний державний іспектор
відділу з питань гігієни
А.А. Сірогос