Розпорядження голови Запорізької обласної державної адміністрації від 26.12.2016 № 751

Розпорядження голови Запорізької обласної державної адміністрації від 26.12.2016 № 751

Про затвердження Положення про порядок надання службових жилих приміщень і користування ними в Запорізькій обласній державній адміністрації

 

Керуючись статтями 6, 13 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Житловим кодексом Української РСР, постановою Ради Міністрів України РСР від 04 лютого 1988 року № 37 «Про службові жилі приміщення», з метою забезпечення службовим житлом працівників Запорізької обласної державної адміністрації, які мають статус державного службовця, – керівників структурних підрозділів Запорізької обласної державної адміністрації, їх заступників, головних спеціалістів на час виконання ними службових обов’язків:

1. Затвердити Положення  про порядок надання службових жилих приміщень і користування ними в Запорізькій обласній державній адміністрації  (додається).

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови Запорізької обласної державної адміністрації відповідно до функціонального розподілу обов’язків.

Голова обласної
державної адміністрації                                 К.І. Бриль

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Запорізької обласної державної адміністрації

26.12.2016                   № 751

ПОЛОЖЕННЯ
 про порядок надання службових жилих приміщень і користування ними в Запорізькій обласній державній адміністрації

  
І. Загальні положення
 
1. Це Положення визначає порядок надання службових жилих приміщень і користування ними в Запорізькій обласній державній адміністрації.

2. Службові жилі приміщення призначаються для заселення працівників Запорізької обласної державної адміністрації, які мають статус державного службовця, – керівників структурних підрозділів Запорізької обласної державної адміністрації, їх заступників, головних спеціалістів на час виконання ними службових обов’язків (далі – державні службовці).  
 
3.    Фонд службових жилих приміщень формується з новозбудованого житла, звільнених жилих приміщень або квартир, включених до числа службової жилої площі Запорізької обласної державної адміністрації рішеннями відповідного органу місцевого самоврядування за місцем розташування приміщення за клопотанням Запорізької обласної державної адміністрації.

4.    Оперативний облік службових жилих приміщень здійснюється у журналі оперативного обліку службових жилих приміщень (додаток 1)    Запорізької обласної державної адміністрації.

5.     До числа службових жилих приміщень може бути включене тільки вільне жиле приміщення. Під службові жилі приміщення виділяються, як правило, окремі квартири.

6. Жиле приміщення виключається з числа службових, якщо відпала потреба в такому його використанні, а також у випадках, коли в установчому порядку його виключено з числа жилих.
    Виключення жилого приміщення з числа службових проводиться рішенням відповідного органу місцевого самоврядування на підставі клопотання Запорізької обласної державної адміністрації.
 
II. Надання службових жилих приміщень

1. Службові жилі приміщення надаються незалежно від перебування державних службовців на квартирному обліку, без додержання черговості та врахування відповідних пільг, установлених для забезпечення громадян житлом.

2. Якщо жилі приміщення, в яких проживають відповідні державні службовці, знаходяться на такій відстані від місця роботи, яка виключає можливість виконання ними своїх функціональних обов’язків, надання службових жилих приміщень допускається у випадках, коли ці державні службовці забезпечені житлом.

3. Для одержання службового жилого приміщення державний службовець  подає на ім’я голови Запорізької обласної державної адміністрації заяву про надання службового жилого приміщення (додаток 2).
До заяви додаються:
довідка про склад сім’ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб;
копії паспортів членів сім’ї, які досягли 16 років (усі заповнені сторінки);
копії свідоцтв про народження дітей (віком до 16 років);
копія свідоцтва про шлюб (за наявності);
письмова згода членів сім’ї заявника на проживання в службовому жилому приміщенні;
довідка з місця роботи, яка підтверджує перебування працівника у трудових відносинах із Запорізькою обласною державною адміністрацією або з відповідним її структурним підрозділом.
Вищезазначені документи надаються для перевірки до житлово-побутової комісії  Запорізької обласної державної адміністрації.

4. Службове жиле приміщення має бути впорядкованим  відповідно до умов населеного пункту, відповідати санітарним і технічним вимогам.

          5. При наданні службових жилих приміщень не допускається заселення однієї кімнати особами різної статі, старшими за дев’ять років, крім подружжя, а також особами, які хворіють на тяжкі форми деяких хронічних захворювань, у зв’язку з чим вони не можуть проживати в одній кімнаті з членами своєї сім’ї.
          Не допускається заселення службового жилого приміщення, призначеного для однієї сім’ї, двома і більше сім’ями або двома і більше одинокими особами.

6. Службове жиле приміщення надається в межах 13,65 кв. метра жилої площі на одну особу, але не менше рівня середньої забезпеченості громадян жилою площею у відповідному населеному пункті, встановленого рішенням виконавчого органу місцевого самоврядування за місцезнаходженням приміщення.
 Службове жиле приміщення може бути надане з перевищенням такого максимального розміру, якщо воно складається з однокімнатної квартири  або у випадках, передбачених у пункті 5 цього розділу.
 
         7. Службове жиле приміщення надається на підставі розпорядження голови Запорізької обласної державної адміністрації, що видається з урахуванням рішення житлово-побутової комісії Запорізької обласної державної адміністрації.  
          У цьому розпорядженні  зазначається, яку посаду займає державний службовець, якому надається службове жиле приміщення, склад його сім’ї, розмір службового жилого приміщення, що надається, кількість кімнат у ньому та адреса, за якою розташоване службове жиле приміщення.

8.    Державний службовець, який належить до кола осіб, зазначених у пункті 2 розділу I цього Положення, має право звернутися до голови Запорізької обласної державної адміністрації із заявою про виключення службового жилого приміщення, в якому він проживає спільно зі своєю сім’єю, з числа службових (додаток 3) за наявності у нього документів, що підтверджують відсутність у нього та членів його сім’ї власного житла в цьому населеному пункті.
      Заява     державного службовця про виключення службового жилого приміщення розглядається на засіданні житлово-побутової комісії     Запорізької обласної державної адміністрації, у разі позитивного вирішення питання голова комісії готує клопотання до виконавчого органу місцевого самоврядування про виключення службового жилого приміщення із числа службових, за підписом голови Запорізької обласної державної адміністрації.

           9. До видачі виконавчим органом місцевого самоврядування ордера на право зайняття службового жилого приміщення (далі – ордер) державний службовець, зазначений у розпорядженні голови Запорізької обласної адміністрації про надання службового жилого приміщення, дає письмове зобов’язання про виселення із службового житла протягом одного місяця з дати видання розпорядження голови Запорізької обласної державної адміністрації про виселення із службового жилого приміщення з урахуванням рішення житлово-побутової комісії Запорізької обласної державної адміністрації, крім випадків, передбачених у пункті 2 розділу IV цього Положення.
Рішення про надання службового жилого приміщення може бути переглянуто до видачі ордера у разі виявлення обставин, які не були раніше відомі й могли вплинути на вказане рішення.

          10. Службові жилі приміщення, що звільняються, надаються особам, які мають право на їх одержання, в порядку, встановленому постановою Ради Міністрів Української РСР від 04 лютого 1988 року № 37 «Про службові жилі приміщення».
    
                    III. Користування службовими жилими приміщеннями

1. Користування службовими жилими приміщеннями здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

         2. На підставі ордера між відповідним підприємством, установою, організацією та наймачем – державним службовцем, на ім’я якого виданий ордер, укладається договір найму службового жилого приміщення.

          3. Державний службовець має право проживати в наданому йому службовому жилому приміщенні разом із членами своєї сім’ї.
Державний службовець має право у встановленому порядку за письмовою згодою всіх членів сім’ї, які проживають разом із ним, вселити до займаного ним службового жилого приміщення свою дружину, дітей, батьків, а також інших осіб відповідно до законодавства. На вселення до батьків їх дітей (до досягнення ними повноліття) зазначеної згоди не потрібно.

         4. При тимчасовій відсутності державного службовця або членів його сім’ї службове жиле приміщення зберігається за ними у випадках і в строки, вказані в статті 71 Житлового кодексу Української РСР.

         5. Державний службовець і члени його сім’ї зобов’язані своєчасно вносити плату за утримання житлового будинку та прибудинкової території і плату за надані комунальні послуги (забезпечення холодною та гарячою водою, водовідведенням, газо- та електропостачанням, опаленням, а також вивезення побутових відходів у порядку, встановленому законодавством) за затвердженими у встановленому порядку тарифами, дотримуватися умов договору найму службового жилого приміщення, правил користування жилими приміщеннями, утримання жилого будинку і прибудинкової території.

IV. Виселення зі службових жилих приміщень

1. Державний службовець, якому було надано службове жиле приміщення, який припинив трудові відносини із Запорізькою обласною державною адміністрацією та/або її структурним підрозділом, а також у випадках, передбачених чинним законодавством та умовами договору найму службового житлового приміщення, підлягає виселенню зі службового жилого приміщення з усіма особами, які з ним проживають, без надання іншого жилого приміщення. Виселення проводиться у судовому порядку.

2. Без надання іншого жилого приміщення у випадках, зазначених у пункті 1 розділу IV цього Положення, не може бути виселено:
працівників, які пропрацювали в Запорізькій обласній державній адміністрації та/або її структурних підрозділах не менш як десять років;
державних службовців, що звільнені з посади, у зв’язку з якою їм було надано службове жиле приміщення, але не припинили трудових відносин з Запорізькою обласною держаною адміністрацією та/або з відповідним її структурним підрозділом;
державних службовців, звільнених у зв’язку з ліквідацією Запорізької обласної держаної адміністрації або за скороченням чисельності чи штату працівників та/або її структурного підрозділу;
    інвалідів війни та інших інвалідів з числа військовослужбовців, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії або каліцтва, що їх вони дістали при захисті України чи при виконанні інших обов’язків військової служби, або внаслідок захворювання, зв’язаного з перебуванням на фронті, учасників війни, які перебували у складі діючої армії, сім’ї військовослужбовців і партизанів, які загинули або пропали безвісти при  захисті України чи при виконанні інших обов’язків військової служби, сім’ї військовослужбовців,  інвалідів з числа осіб рядового і начальницького складу  органів Міністерства внутрішніх справ України, які стали інвалідами внаслідок  поранення, контузії або каліцтва, що їх вони дістали при виконанні службових обов’язків;
    пенсіонерів по старості, персональних пенсіонерів, членів сім’ї  померлого працівника, якому було надано службове жиле приміщення,  інвалідів праці I і II груп, інвалідів I і II груп з числа військовослужбовців і  прирівняних до них осіб та осіб рядового і начальницького складу Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України;
    одиноких осіб з неповнолітніми дітьми, які проживають разом з ними.

3. У випадку знесення або переобладнання будинку (жилого приміщення) в нежилий, а також якщо будинок (жиле приміщення) загрожує обвалом, працівнику, якому надано службове жиле приміщення, може бути надано інше службове жиле приміщення.
Надання іншого службового жилого приміщення допускається також у випадках передбачених у статті 102 Житлового кодексу Української РСР.

4. Працівник, члени його сім’ї або інші особи, які проживають у службовому жилому приміщенні, можуть бути виселені в судовому порядку без надання іншого жилого приміщення також у випадках, передбачених частиною першою статті 116 Житлового кодексу Української РСР.

5. Особи, які самоправно зайняли службове жиле приміщення, виселяються без надання їм іншого жилого приміщення відповідно до законодавства України.

          6. У разі визнання ордера на службове жиле приміщення недійсним унаслідок неправомірних дій осіб, які одержали ордер, вони підлягають виселенню без надання іншого жилого приміщення.
Якщо громадяни, зазначені в ордері, раніше користувалися жилим приміщенням у будинку державного або громадського житлового фонду, їм повинно бути надано жиле приміщення, яке вони раніше займали, або інше жиле приміщення.
 

Заступник голови – керівник
апарату Запорізької обласної
державної адміністрації                                                               З.М. Бойко

 

 

Додаток 1
до Положення про порядок надання службових жилих приміщень і користування ними в Запорізькій обласній державній адміністрації
 

ЖУРНАЛ
          оперативного обліку службових жилих приміщень

________________________________________________________________________________
(найменування органу, за яким закріплено службові жилі приміщення)

261216N751D2

 

Додаток 2
до Положення про порядок надання службових жилих приміщень і користування ними в Запорізькій обласній державній адміністрації

Голові Запорізької обласної державної адміністрації

ЗАЯВА
про надання службового жилого приміщення

     Прошу надати мені службове жиле приміщення в місті ___________ на сім’ю з _____осіб,_________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________
                 (я, дружина, син, дочка, батьки)

 
___________________   __________ _________________________________
 (посада, звання)         (підпис)   (прізвище, ім’я та по батькові)

“___” ____________ 200___ р. 

 

 

 
 
Додаток 3
до Положення про порядок надання службових жилих приміщень і користування ними в Запорізькій обласній державній адміністрації

Голові Запорізької обласної державної адміністрації

ЗАЯВА
про виключення службового жилого приміщення з числа службових

____________________________________________________________________
(державний службовець)

Прошу Вас погодити рішення засідання житлово-комунальної комісії     Запорізької обласної державної адміністрації____________________________ ____________________________________________________________________
                                      (дата, номер протоколу)
щодо _______________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Додатки:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

_____________________                      ________________       ______________
             (посада)                            (підпис)                   (прізвище та ініціали)