У Запорізькому національному університеті провідні науковці країни обговорили питання підготовки докторів філософії (PhD)

Наприкінці минулого тижня, 5-6 жовтня 2017 року, в Запорізькому національному університеті відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція «Підготовка

докторів філософії (PhD) в умовах реформування вищої освіти». Її учасниками стали близько 400 українських науковців та освітян – ректори і проректори вищих навчальних закладів, завідувачі відділів аспірантури і докторантури, начальники науково-дослідних частин, голови і вчені секретарі спеціалізованих вчених рад.
Почесними гостями та спікерами конференції стали офіційні представники Міністерства освіти і науки України: заступник Міністра Юрій Рашкевич, директор Департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування МОН України, член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України Андрій Шевцов, заступник директора Департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування МОН України Світлана Криштоф, начальник відділу підготовки та атестації наукових і науково-педагогічних кадрів МОН України Олена Воронюк, радник Міністра освіти і науки України Михайло Винницький, а також директор Американських рад з міжнародної освіти Ярема Бачинський, експерт з питань освіти Реанімаційного пакету реформ Олена Панич та інші.
Гостей та учасників заходу на запорізькій землі вітали заступник голови обласної державної адміністрації Едуард Гугнін, голова Наглядової ради ЗНУ Микола Фролов, в.о. ректора ЗНУ Олександр Бондар, проректор з наукової роботи ЗНУ Геннадій Васильчук.
Головною метою цього широкомасштабного заходу було обговорення проблем і перспектив впровадження в Україні у 2016 році нової системи підготовки докторів філософії (PhD) на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти, а також внесення пропозицій та рекомендацій, спрямованих на вдосконалення чинної нормативно-правової бази, організаційних, методичних та інституційних засад діяльності аспірантури, порядку присудження наукових ступенів, підготовки та атестації кадрів вищої кваліфікації.
У своєму зверненні до учасників пленарного засідання заступник Міністра Юрій Рашкевич наголосив, що для представників МОН України є важливим дізнатися думку тих фахівців, які виступають безпосередніми учасниками трансформаційних процесів. Він також вказав, що ЗНУ є одним із лідерів впровадження нової моделі підготовки наукових кадрів в Україні.
Голова Наглядової ради Запорізького національного університету Микола Фролов звернув увагу присутніх на основні показники, які свідчать про невпинне зростання вишу та його значення для розвитку запорізького регіону, активну участь у реформуванні третього циклу вищої освіти, реалізацію принципів академічної доброчесності та університетської автономії.
Зацікавлення аудиторії викликала доповідь директора Департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування МОН України, члена-кореспондента Національної академії педагогічних наук України Андрія Шевцова, який представив учасникам конференції загальнодержавну динаміку основних показників щодо присудження наукових ступенів, діяльності спеціалізованих вчених рад, підготовки в аспірантурі і докторантурі, а також окреслив проблеми взаємодії учасників процесу підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук на рівні: МОН України – Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти – ВНЗ.
Андрій Шевцов вказав на необхідність подальшого вдосконалення чинної нормативно-правової бази, зокрема внесення змін до постанови № 261 від 23.03.2016 р., а також обговорення і ухвалення нового Порядку присудження наукових ступенів, проект якого підготовлений МОН України. У контексті дотримання принципів академічної доброчесності та боротьби з плагіатом Андрій Гаррієвич окреслив основні питання створення Національного репозитарію академічних текстів (Постанова КМУ № 541 від 19.07.2017 року), який формуватиметься з центральної та локальних частин – репозитаріїв вищих навчальних закладів та інших інституціональних учасників. Доповідач наголосив на необхідності існування перехідного періоду, пов’язаного з подальшою імплементацією Законів України «Про вищу освіту» і «Про освіту».
Завідувач відділу аспірантури і докторантури ЗНУ Юрій Каганов у доповіді «Система підготовки докторів філософії (PhD) у Запорізькому національному університеті» окреслив основні досягнення в цій царині, зокрема ліцензування 23 спеціальностей на третьому рівні вищої освіти; підготовку у виші 402 аспірантів і 36 докторантів; реалізацію спільних освітньо-наукових програм між Запорізьким національним університетом та Запорізькою медичною академією післядипломної освіти, Інститутом олійних культур НААН України; використання в освітньому процесі електронних систем Moodle та «Деканат», активізацію участі аспірантів у проектній діяльності; поступове формування дискурсу академічної доброчесності тощо. Одним із ключових викликів нової PhD-моделі доповідач визначив дотримання оптимального балансу між освітнім і науковим компонентом підготовки докторів філософії.
З доповіддю «Теоретичні та практичні аспекти дослідницько-інноваційної підготовки докторів філософії (PhD)» виступила начальник науково-дослідної частини ЗНУ Вікторія Меняйло, яка презентувала учасникам конференції розроблену в ЗНУ модель дослідницько-інноваційної підготовки здобувачів третього рівня вищої освіти, в основу якої покладено проектну діяльність як метод, зміст і результат навчання. Доповідач зосередила увагу присутніх на низці заходів, які були реалізовані у ЗНУ в рамках запровадження зазначеної моделі, серед яких розробка Програми розвитку Відкритої регіональної платформи науково-виробничого партнерства «ІНКУБ», затвердження Концепції проектної діяльності ЗНУ, організація і проведення конкурсів молодіжних інноваційних проектів, отримання гранту Європейського Союзу на виконання проекту «Європейська проектна культура» у рамках програми Еразмус+, розробка спеціалізованих навчальних курсів для аспірантів та ін.
Велику зацікавленість в учасників конференції викликала презентація навчально-методичного посібника «Підготовка докторів філософії (PhD) у Запорізькому національному університеті», підготовленого колективом авторів під керівництвом доцента Вікторії Меняйло.
Радник Міністра освіти і науки України Михайло Винницький представив присутнім проект Порядку присудження наукових ступенів, який обговорюється в колі наукової та освітньої спільноти і базується на європейській моделі захистів PhD разовими спеціалізованими вченими радами, запровадженні «внутрішніх» і «зовнішніх» опонентів, посиленні вимог до усіх учасників атестаційного процесу, видачі дипломів про наукові ступені конкретними університетами.
За результатами роботи конференції виданий збірник тез доповідей та готуються пропозиції до МОН України щодо змін і доповнень до нормативно-правових актів з питань підготовки та атестації кадрів вищої кваліфікації. З матеріалами конференції можна ознайомитися за посиланням: http://phd.znu.edu.ua/.

 

Прес-служба ЗНУ