У Комунарському районі відновилася реконструкція центрального парку

У Комунарському районі відновилася реконструкція центрального парку

У кожному районі Запоріжжя повинні бути обладнані зони відпочинку, які могли б відвідувати запоріжці – парки, сквери, пляжні зони. Необхідно поетапно їх упорядковувати. Таке завдання поставив перед профільними службами міський голова Володимир Буряк. Не є винятком і Комунарський район. Тут одним з улюблених місць відпочинку городян є парк Гагаріна. Саме зараз відновилася його реконструкція. Міський голова Володимир Буряк проконтролював сьогодні хід робіт.
Парк Гагаріна, який розташований у Комунарському районі, було облаштовано у 70-ті роки минулого століття. З того часу він залишається одним з улюблених місць відпочинку запоріжців. За сприятливої погоди його щоденно відвідують сотні людей. Тут регулярно проводяться різноманітні святкові заходи. Однак парк потребував реконструкції, але довгий час цьому не приділялася увага.
– У кожному районі міста є свій центральний парк, або зона відпочинку. Людям треба десь відпочивати. Це стосується і Комунарського району. Парк Гагаріна користується популярністю серед городян, тому його було вирішено реконструювати. Аналогічні роботи цього року ми виконуємо і в інших районах Запоріжжя, – сказав Володимир Буряк.
Ситуація почала змінюватися у 2016 році. Міська влада прийняла рішення про реконструкцію парку Гагаріна. З самого початку вона була розрахована на кілька років. Її було розбито на черги, з урахуванням можливостей бюджету. Загалом за цей період було виконано значний обсяг робіт першої та другої черг реконструкції. Облаштовано понад 14 тисяч квадратних метрів пішохідних доріжок. Встановлено кілька тисяч метрів бордюрів, 35 опор зовнішнього освітлення, частину лавочок та урн і так далі. Однак ці черги реконструкції ще не завершені. Роботи продовжуються у цьому році.
– Роботи розбиті на кілька черг. Влітку маємо завершити першу та другу черги реконструкції. Потім, у залежності від можливостей бюджету міста, будемо формувати подальші плани. Зокрема проект третьої черги реконструкції зараз знаходиться на коригуванні, – розповів Володимир Буряк.
Сьогодні продовжувалося будівництво сучасного дитячого майданчика. Бетонується основа для подальшого укладання травмобезпечного покриття. Також необхідно провести озеленення на площі 2300 квадратних метрів, завершити роботи на реконструйованій ділянці мереж зовнішнього освітлення, встановити частину урн та лавочок. Під час наради міський голова звернув увагу на те, що встановлене зовнішнє освітлення вже не зовсім відповідає потребам.
– Опори та світильники встановлені з урахуванням того, щоб освітлювати центральну алею парку. Однак зараз продовжується будівництво дитячого майданчика. Необхідно внести зміни у розміщення опор та світильників таким чином, щоб забезпечити належне освітлення дитячого майданчика. Проектант та підрядник повинні опрацювати питання, внести необхідні зміни, – зазначив Володимир Буряк.
Також міський голова ознайомився зі станом невеликої площі, яка знаходиться перед входом до парку Гагаріна. Також поряд розташований будинок районної адміністрації. Міський голова відзначив, що ця територія також потребує реконструкції. До того ж раніше вже було розроблено відповідний проект.
– Неправильно, коли ми реконструюємо парк, його центральну алею, а перед самим парком знаходиться занедбана ділянка. Зрозуміло, що для цього потрібні кошти. Але роботи можна розбити на кілька черг, з урахуванням можливостей бюджету, внести необхідні зміни до проекту. Доручаю підготувати відповідні пропозиції, – заявив Володимир Буряк.

В Коммунарском районе возобновилась реконструкция центрального парка
В каждом районе Запорожья должны быть оборудованы зоны отдыха, которые могли бы посещать запорожцы – парки, скверы, пляжные зоны. Необходимо поэтапно приводить их в порядок. Такую задачу поставил перед профильными службами городской голова Владимир Буряк. Не исключение и Коммунарский район. Здесь одним из любимых мест отдыха горожан является парк Гагарина. Именно сейчас возобновилась его реконструкция. Городской голова Владимир Буряк проконтролировал сегодня ход работ.
Парк Гагарина, который расположен в Коммунарском районе, был обустроен в 70-е годы прошлого века. С тех пор он остается одним из любимых мест отдыха запорожцев. В хорошую погоду его ежедневно посещают сотни людей. Здесь регулярно проводятся различные праздничные мероприятия. Однако парк требовал реконструкции, но долгое время этому не уделяли внимание.
– В каждом районе города есть свой центральный парк, или зона отдыха. Людям надо где-то отдыхать. Это касается и Коммунарского района. Парк Гагарина пользуется популярностью среди горожан, поэтому его было решено реконструировать. Аналогичные работы в этом году мы выполняем и в других районах Запорожья, – сказал Владимир Буряк.
Ситуация начала меняться в 2016 году. Городские власти приняли решение о реконструкции парка Гагарина. С самого начала она была рассчитана на несколько лет. Она была разбита на очереди, с учетом возможностей бюджета. Всего за этот период был выполнен значительный объем работ первой и второй очередей реконструкции. Оборудовано более 14 тысяч квадратных метров пешеходных дорожек. Установлено несколько тысяч метров бордюров, 35 опор наружного освещения, часть скамеек и урн и так далее. Однако эти очереди реконструкции еще не завершены. Работы продолжаются в этом году.
– Работы разбиты на несколько очередей. Летом должны завершить первую и вторую очереди реконструкции. Затем, в зависимости от возможностей бюджета города, будем формировать дальнейшие планы. В частности проект третьей очереди реконструкции сейчас находится на корректировке, – рассказал Владимир Буряк.
Сегодня продолжалось строительство современной детской площадки. Бетонируется основание для последующей укладки травмобезопасного покрытия. Также необходимо провести озеленение на площади 2300 квадратных метров, завершить работы на реконструированном участке сетей наружного освещения, установить часть урн и скамеек. Во время совещания городской голова обратил внимание на то, что установленное наружное освещение уже не совсем соответствует потребностям.
– Опоры и светильники установлены с учетом того, чтобы освещать центральную аллею парка. Однако сейчас продолжается строительство детской площадки. Необходимо внести изменения в размещение опор и светильников таким образом, чтобы обеспечить надлежащее освещение детской площадки. Проектант и подрядчик должны проработать вопрос, внести необходимые изменения, – отметил Владимир Буряк.
Также городской голова ознакомился с состоянием небольшой площади, которая находится перед входом в парк Гагарина. Рядом расположено здание районной администрации. Городской голова отметил, что эта территория также нуждается в реконструкции. К тому же ранее уже был разработан соответствующий проект.
– Неправильно, когда мы реконструируем парк, его центральную аллею, а перед самым парком находится запущенный участок. Понятно, что для этого нужны средства. Но работы можно разбить на несколько очередей, с учетом возможностей бюджета, внести необходимые изменения в проект. Поручаю подготовить соответствующие предложения, – заявил Владимир Буряк.